Kondisjon - kjeveinnsamling

Villreinens kondisjon overvåkes gjennom innsamling av underkjever og vekt fra felte dyr. Spesielt utviklingen i kalvevekter sier mye om kondisjonsutviklingen. Kjeveinnsamlingen på Hardangervidda er obligatorisk.

Kjevekasser som står utplassert ved de mest benyttede inngangsveiene til villreinområdet. Se mer info under fane CWD

Resultat fra innleverte kjever finnes på www.hjorteviltregisteret.no.Beiter

Beitene på Hardangervidda varierer mye i kvalitet og tilgjenglighet. De beste beitene finnes i de områdene reinen av ulike grunner benytter minst / ikke får tilgang til. Menneskelig ferdsel langs merkede stier hindrer dyra i å benytte de beste sommerveitene i vest. Vinterbeitene / lavmattene har vært i jevn bedring siden 1990-tallet og da spesielt i de østre områdene. 

Villrein og ferdsel
Parasitter

Veterinærinstituttet undersøkte parasitt-belastningen hos kalver felt høsten 2014, samt ettervinteren 2015 og 2016. Det ble funnet store mengder av bl.a. svelgbremslarver, selv om det var stor variasjon mellom årene. Den negative helsemessige- og kondisjonsmessige betydningen av parasitter kan være betydelig og spesielt forekomsten av svelgbrems. Høy parasittbelastning antas å gi tidvis høy dødlighet hos kalv det første leveåret.