Kondisjon - kjeveinnsamling

Villreinens kondisjon overvåkes gjennom innsamling av underkjever og vekt fra felte dyr. Spesielt utviklingen i kalvevekter og lengden på kalvens underkjeve sier mye om kondisjonsutviklingen. Dette gir bl.a. et indirekte bilde av beitetilgang. Kjeveinnsamlingen på Hardangervidda er frivillig og har desverre vært for dårlig i mange år, noe som gir usikre resultater.

Spesielt viktig er det at jegerne leverer underkjeve og oppgir nøyaktig vekt for felte kalver. Kjever leveres i egne kjevekasser som står utplassert ved de mest benyttede inngangsveiene til villreinområdet.

Resultat fra innleverte kjever finnes på www.hjorteviltregisteret.no.Beiter

Beitene på Hardangervidda varierer mye i kvalitet og tilgjenglighet. De beste beitene finnes i de områdene reinen av ulike grunner benytter minst / ikke får tilgang til. Vinterbeitene / lavmattene har vært i jevn bedring siden 1990-tallet og da spesielt i de østre områdene. Sommerbeitene finnes i sør og vest, men reinen synes ikke å få god nok tilgang til de beste beiteområdene i vest.
Parasitter

Veterinærinstituttet undersøkte parasitt-belastningen hos kalver felt høsten 2014, samt ettervinteren 2015 og 2016. Det ble funnet store mengder av bl.a. svelgbremslarver, selv om det var stor variasjon mellom årene. Den helsemessige- og kondisjonsmessige betydningen av parasitter kan være betydelig og spesielt forekomsten av svelgbrems.