CWD / skrantesyke - prøvetaking felte dyr

Skrantesyke / CWD er påvist hos villrein i Nordfjella villreinområde og all rein i sone 1 av området ble skutt i 2018. Dette som et ledd i å bekjempe denne svært alvorlige sykdommen. Sykdommen er ikke påvist i andre villreinområder, men det er pr. i dag tatt for få prøver fra dyr i andre villreinområder til at disse områdene kan friskmeldes. Før villrein kan reetableres i Nordfjella sone 1 må Hardangervidda være friskmeldt og dette krever prøver fra felte dyr over flere år.

I alle landets villreinområder er jegerne pålagt å ta CWD-prøve fra alle felte villrein eldre enn kalv. Eget prøveutstyr og frankert returkonvolutt blir delt ut sammen med kontrollkorta. Jegerne skal ta to typer prøver; hjerneprøve og lymfeknuter. For å få nok prøver er det svært viktig at alle jegerne tar begge prøvene fra alle felte dyr eldre enn kalv. LYMFEKNUTER ER SPESIELT VIKTIG da eventuelt smitte lettes påvises her.

Informasjon om sykdommen og instruksjonsvideoer om hvordan prøvene skal tas og registreres, finnes på www.hjortevilt.no    

Info prøvetaking med video som viser uttak av lymfeknute og hjerneprøve

Info prøveinnsamling 2020

Informasjon om felt villrein / CWD-prøve skal jeger registrere på hjorteviltregisteret.no

Bruksanvisning for hvordan registrere cwd-prøve: www.villrein.no

Svar på innsendte CWD-prøver finnes på hjorteviltregisteret.no

Jegerne oppfordres til å levere underkjeve og opplysning om nøyaktig vekt for alle felte kalver. Kjever leveres i egne kjevekasser ved de vanligste innfartsveiene til vidda.

Ubenyttede cwd-prøvesett leveres tilbake til valdansvarlig (kortselger) da disse skal benyttes i 2021.

Nyttige nettsider med informasjon om skrantesuke / CWD:
Hjortevilt
Hjorteviltregisteret
Veterinærinstituttet
Miljødirektoratet
Mattilsynet


Mattilsynets krav om prøveinnsamling på Hardangervidda 2019
I brev datert 26.03.2019 kom Mattilsynet med konkrete rammer for forventet innsamling av cwd-prøver fra villrein ifm. jakta 2019.

Brev fra Mattilsynet 26.03.2019 vedr. prøveinnsamling 2019

Statlig uttak av bukk fra Nordfjella sone 2 vinteren 2019
Miljødirektoratet har 31.01.2019 besluttet å felle 55 bukk fra Nordfjella sone 2. Uttaket vil også foregå på de deler av Hardangervidda som ligger nord for rv.7. Dette da villrein fra Nordfjella benytter området mellom Bergensbanen og rv.7. Formålet med uttaket er innsamling av CWD-prøver og forebygge faren for potensiell smittefredning til Hardangervidda, dvs. områdene sør for rv. 7.

Brev Miljødirektoratet uttak bukk Nordfjella sone 2 vinter 2019

Krav til antall CWD-prøver 2018

Mattilsynet har i brev av 6. juli 2018 angitt hvor mange CWD-prøver som forventes innkommet fra jakta på Hardangervidda i 2018. Mattilsynet angir et ønske om minst 1.000 prøver fordelt på 50 ungdyr, 200 simler og 750 bukk. Mattilsynet ber videre Miljødirektoratet om å forberede et opplegg for uttak av dyr dersom dette antallet ikke oppnås. Når Mattilsynet kommer med et slikt krav etter at kvoten er vedtatt og alle kort er sendt ut, uten tidligere å ha gitt noen signaler, blir dette svært uheldig og umulig å følge opp av forvaltning, rettighetshavere eller jegere. Villreinnemnda og villreinutvalet har påpekt dette overfor Mattilsynet og gitt klar beskjed om at et uttak utover ordinær jakt ikke aksepteres.
Mattilsynet sitt ønske om antall prøver understreker imidlertid viktigheten av at jegerne leverer inn CWD-prøver (både lymfeknuter og hjerne) fra alle felte dyr eldre enn kalv.

Brev fra Mattilsynet 6. juli 2018 med krav til antall CWD-prøver 2018

Brev til Mattilsynet fra Villreinnemnda og Villreinutvalet vedr. krav til antall CWD-prøver i 2018 og eventuelt uttak av dyr utenom jakt

Svar fra Miljødirektoratet og Mattilsynet mht. prøveinnsamling og event. statlig uttak av dyr.

Innsamlede CWD-prøver i 2017 - 2019
Jegerne leverte høsten 2019 inn 1.198 cwd-prøver fra felte dyr (pr. 22.11.19). Dette betyr at prøver ble levert inn fra 96% av alle orinært felte dyr, noe som er meget bra! Lymfeknuter ble levert sammen med hjerneprøve i 77% av prøvene. Har oppfordres jegerne til å levere flere lymfeknuter i kommende år.

Jegerne på Hardangervidda gjorde høsten 2018  en flott innsats med innsamling av cwd-prøver. Pr. 23/11-18 var det registrert 556 innleverte prøver fra jakt. Dette tilsvarer 91% av alle felte dyr eldre enn kalv. En del jegere må imidlertid bli flinkere til å registrere opplysninger om felte dyr på www.settogskutt.no slik at kjønn og alder kan knyttes til innsendt cwd-prøve. Dette er viktig mht. friskmelding da en prøve fra voksen bukk har større verdi enn f.eks. en prøve fra ungdyr eller simle.

Jegerne på Hardangervidda samlet inn 917 prøver fra felte dyr høsten 2017. Dette utgjør 79% av 1.155 felte dyr eldre enn kalv. Dette er et godt resultat med tanke på at det kun var delt ut 4.200 prøvesett til en kvote på 6.000. Prøvesett ble prioritert utdelt til tradisjonelt gode jaktområder, mens randområder som de siste årene hadde hatt dårlig jakt fikk få prøvesett. Høsten 2017 ble det god jakt i mange av områdene som manglet prøvesett. Dette kombinert med at det var første år med prøveinnsamling, gjør at antall innsamlede prøver må betegnes som bra og jegerne fortjener ros.